We found 18 rhymes for Taketa

You can browse the rhymes for Taketa below. Click on any word to find out the definition, synonyms, antonyms, and homophones.

Rhyme Len. Syllables PoS
Abeyta 6 3 noun?
Argueta 7 3 noun?
Beta 4 2 adjective satellite, noun
Beteta 6 3 noun?
Data 4 2 noun
Gazeta 6 3 noun?
Goizueta 8 3 noun?
Ireta 5 3 noun?
Mineta 6 3 noun?
Peseta 6 3 noun
Prieta 6 2 noun?
Saitta 6 2 noun?
Seita 5 2 noun?
Sense-Data 10 3 noun?
Sustaita 8 3 noun?
Theta 5 2 noun
Ysleta 6 3 noun?
Zeta 4 2 noun
Previous 1 Next 

Synonyms of Taketa


No Synonyms Found.

Antonyms of Taketa


No Antonyms Found.

Homophones of Taketa


No Homophones Found.