Definition of Tasmania

  • (noun) an island off the southeastern coast of Australia
  • (noun) an Australian state on the island of Tasmania

Synonyms of Tasmania


No Synonyms Found.

Antonyms of Tasmania


No Antonyms Found.

Homophones of Tasmania


No Homophones Found.