Definition of Thackeray

  • (noun) English writer (born in India) (1811-1863)

Synonyms of Thackeray


No Synonyms Found.

Antonyms of Thackeray


No Antonyms Found.

Homophones of Thackeray


No Homophones Found.